Zarząd ALUMAST S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M, w dniu 20 listopada 2015 r. złożył w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego na kwotę 4.890.551 zł. W celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z treścią oświadczenia Zarządu, § 5 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie:

„§ 5.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.890.551 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

 • (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

 • (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
 • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu