W nawiązaniu do raportu nr 25/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zawarcia umowy objęcia akcji na okaziciela serii L Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 września 2014 roku Hotel Polonia Sp. z o.o. wpłacił na rachunek Spółki 1.200.000 zł tytułem wkładu na pokrycie 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Alumast S.A. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację przez Ministra Skarbu Państwa środki pochodzące z emisji stanowią udział własny w kosztach restrukturyzacji Spółki i zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS, PFRON, dostawców i usługodawców, których wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu