Zarząd ALUMAST S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii M miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 listopada 2015 roku.
 2. Data przydziału akcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniach 9 listopada 2015 roku oraz 16 listopada 2015 roku zawarto łącznie 29 umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje zwykłe na okaziciela serii M były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii M.
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały zaoferowane 29 inwestorom.
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii M, w wyniku zawarcia ze Spółką umów objęcia akcji, objęło i opłaciło 29 inwestorów.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje zwykłe na okaziciela serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M wyniosły 1.747,00 zł, przy czym w podziale na koszty:
 • a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 400,00 zł złotych;
 • b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły;
 • c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
 • d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły;
 • e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 1.347,00 złotych. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych).

Podstawa prawna:

 • § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
 • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu