Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 11 września 2014 roku zawarł z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę, w formie aktu notarialnego, o udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie dotacji. Na mocy umowy Minister Skarbu Państwa udziela Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł, a Spółka zobowiązuje się do zrealizowania planu restrukturyzacji i wykorzystania pomocy na pokrycie kosztów restrukturyzacji (przede wszystkim na spłatę zobowiązań układowych i poza układowych) O przekazaniu środków z tytułu dotacji na rachunek bankowy Spółki, Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu