Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku zawarł ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o. umowę objęcia akcji, na mocy której Hotel Polonia Sp. z o.o. objął 1.200.000 akcji Spółki na okaziciela serii L za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 1.200.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Objęcie akcji nowej emisji i podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu spełnienie warunku dotyczącego zapewnienia udziału własnego Alumast S.A. niezbędnego do sfinalizowania projektu pozyskania dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa na restrukturyzację.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu