W nawiązaniu do raportu nr 19/2013 z dnia 13 lipca 2013 roku Zarząd Alumast SA informuje, iż w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie złożonego przez Alumast SA pozwu przeciwko DZ Bank Polska SA o odszkodowanie w kwocie 15,7 mln zł, na podstawie którego Sąd postanowił skierować sprawę do mediacji i wyznaczył 30 dniowy termin do prowadzenia mediacji, DZ Bank Polska SA złożył w Sądzie pismo, w którym oświadczył, iż nie wyraża zgody na prowadzenie mediacji ze względu na brak możliwości polubownego zakończenia toczącego się postępowania.

W związku z powyższym czekamy na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu