Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2013 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD z dnia 18 lipca b.r. uzupełniony o projekty uchwał i zaświadczenie o ilości posiadanych akcji w dniu 19 lipca b.r.

Wskazany powyżej termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony jako najkorzystniejszy z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy po dokładnym rozważeniu przez Zarząd Spółki następujących okoliczności:

– Spółka podjęła w ostatnim czasie starania o podwyższenie kapitału zakładowego w celu spełnienia warunku udzielenia pomocy publicznej przez Ministra Skarbu Państwa na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł. Zapewnienie wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akcji Spółki jest jednym z warunków koniecznych dla otrzymania w/w dotacji;

– w tym przełomowym dla Spółki momencie skuteczne dokończenie procesu pozyskiwania dotacji, a w szczególności przeprowadzenie emisji nowych akcji na okaziciela serii L (na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 lipca 2013 r.) i pomyślny efekt negocjacji z zainteresowanymi inwestorami, uzależniony jest od zapewnienia Zarządowi Spółki przestrzeni niezbędnej do sfinalizowania kilkuletnich działań prowadzonych konsekwentnie w celu restrukturyzacji Spółki i stabilizacji płynności finansowej;

– proponowana przez akcjonariusza Twinlight Finance Ltd. we wniosku z dnia 18 lipca br. (uzupełniony skutecznie w dniu 19 lipca br.) zmiana całego składu rady nadzorczej Spółki nie znajduje w ocenie Zarządu merytorycznego uzasadnienia i może spowodować destabilizację funkcjonowania Spółki w czasie, gdy najbardziej potrzebny jest spokój i zgodna współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu, tym bardziej iż 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim obecnym członkom Rady Nadzorczej;

– jednocześnie należy podkreślić, że akcjonariusz Twinlight Finance Ltd. nie wyjaśnił wobec Spółki motywów ani celu swojego żądania, a posiadana przez tego akcjonariusza liczba akcji stanowi pakiet mniejszościowy, który nie pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej;

– przeprowadzenie emisji do 1.600.000 nowych akcji na okaziciela serii L może istotnie zmienić strukturę akcjonariatu, a tym samym wskazane jest wstrzymanie się ze zmianami personalnymi do czasu zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego, aby wybrana wówczas Rada Nadzorcza mogła stabilnie funkcjonować w dłuższej perspektywie, ponadto Zarząd uważa, iż należy dać szansę wypowiedzenia się w tej sprawie również akcjonariuszom, którzy obejmą akcje nowej emisji i pozwolić im również zdecydować o ostatecznym składzie rady nadzorczej.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki