Zarząd Alumast S.A. informuje, że 26 lipca 2013 roku złożona została skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.04.2013 r. (sygn. akt: V ACa 20/13), w którym ten Sąd oddalił apelację Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. (sygn. akt: X GC 279/09) oddalającego powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne.

Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny “odpadł” w ramach nin. sprawy o ustalenie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11).

Zarząd Spółki nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w związku z tym wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Radosław Łoś – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu