Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 25 lipca 2014 roku otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o uzyskaniu pozytywnej opinii od Komisji Europejskiej w związku z przedłożonym przez spółkę planem restrukturyzacji. Komisja Europejska nie zgłasza sprzeciwu wobec przyznania pomocy dla Alumast S.A., uważa że pomoc na restrukturyzację na rzecz spółki spełnia wszystkie warunki zgodności z rynkiem wewnętrznym. Uzyskanie zgody KE oznacza przyznanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. Udzielenie pomocy nastąpi po zapewnienia przez Alumast S.A. wkładu własnego wysokości około 1,2 mln zł, stanowiącego około 25% kosztów restrukturyzacji. Spółka pozyska wymaganą kwotę dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 1,2 mln akcji serii L o wartości 1 zł każda. Środki uzyskane z dotacji i podwyższenia kapitału zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Dzięki zewnętrznemu wsparciu nastąpi odbudowa kapitałów własnych poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych, zmniejszenie kosztów finansowych obsługi procesu restrukturyzacji zadłużenia poprzez wyeliminowanie zobowiązań generujących odsetki i tym samym poprawa wyniku finansowego Spółki, wyeliminowanie ryzyka wszczęcia egzekucji przez ZUS i tym samym wyeliminowanie ryzyka upadłości likwidacyjnej Spółki. Ponadto spłata zobowiązań objętych układem w krótszym terminie ze środków pozyskanych w ramach pomocy publicznej umożliwi przeznaczenie przyszłych zysków na odbudowę kapitału finansującego niezbędny poziom aktywów obrotowych i przyczyni się do szybszego odzyskania wiarygodności wśród wierzycieli i klientów. Spłata zobowiązań wobec ZUS oraz odbudowa kapitałów własnych umożliwi Spółce uczestnictwo w przetargach publicznych oraz korzystanie z dotacji unijnych.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu