Zarząd Alumast SA informuje, iż 18 lipca 2013 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego miałyby być podjęte uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej i dopuszczenia do obrotu 91.600 akcji serii I.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu