Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż została podpisana umowa na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022.
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021-2022 przeprowadzi POL–TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03–982) przy ul. Bora Komorowskiego nr 56C, lok. 91, wpisana pod nr 2695 na listę podmiotów audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu