Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.
Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki