Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport za I kwartał 2022 – 16 maja 2022r.
Raport za II kwartał 2022 – 16 sierpnia 2022r.
Raport za III kwartał 2022 – 14 listopada 2022r.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 zostanie przekazany 21 marca 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu