Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 07 lutego 2022 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.461.539,00 zł w wyniku emisji akcji serii P.
W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.352.090,00 zł i dzieli się na:
(a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
(p) 3.461.539 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 11.352.090.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki