Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 stycznia 2019 roku powziął informację o rejestracji w dniu 16 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS:
– warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł w drodze emisji do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego każda
– oraz zmian statutu Spółki.
Zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: jednego milona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (słownie: jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2018 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki oraz wykaz zmian Statutu

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu