Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 25 stycznia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: „Opracowanie technologii produkcji ultralekkich słupów kompozytowych o profilowanej reakcji na zderzenie w warunkach pasa drogowego, do zastosowań w branży energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej” został zarekomendowany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – konkurs 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Instytucją Pośredniczącą w ramach tego programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z informacji przekazanej przez NCBiR wynika, iż spośród 114 wniosków, które wpłynęły w ramach szóstego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 110 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 15 projektów, w tym projekt Energy Composites Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie nowych struktur kompozytowych, nowych konstrukcji oraz procesu technologicznego, pozwalającego wdrożyć do produkcji niedostępne obecnie na rynku międzynarodowym słupy nośne (oświetleniowe, energetyczne, teletechniczne), spełniające warunki bezpieczeństwa biernego w pasie drogowym dla prędkości 50-120 km/h. Wartość projektu to: 5 mln zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 3,8 mln zł.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu