Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 października 2018 roku.

W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu