Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 grudnia 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Tomasza Walawender z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 12 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu