Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Adama Guza o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Radosław Łoś – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu