Zarząd ALUMAST S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia apitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000 zł w wyniku emisji akcji serii O.

W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.551 zł i dzieli się na:

(a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(n) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

(o) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

Spółka informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów  wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ALUMAST S.A. akcji wynosi 7.890.551.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu