Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: “Spółka”), informuje, że 28 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Radosława Łoś z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 29 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu