Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-538) przy ulicy Kościelnej 18/4, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu