Zarząd Alumast SA informuje, iż 26 czerwca 2013 roku otrzymał oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację.

Zgodnie z przesłanym oświadczeniem Minister Skarbu Państwa zatwierdza przedłożony “Plan Restrukturyzacji Spółki Alumast SA” oraz zamierza udzielić Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł.

Udzielenie pomocy będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
– uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku, tj. projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
– otrzymaniu przez Ministra Skarbu Państwa dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie przez Komisję Europejską przedłożonego projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
– złożeniu przez Spółkę oświadczenia, aktualnego na dzień udzielenia pomocy publicznej, że nie został rozpoczęty proces przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacji Spółki,
– zapewnieniu przez Spółkę wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akacji objętych przez akcjonariuszy Spółki.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków zwalnia Ministra Skarbu Państwa od zobowiązania udzielenia pomocy na restrukturyzację.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu