Zarząd Alumast S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. i Comhop Sp. z o.o. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu