Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2014 roku powziął telefoniczną informację w Sądzie Najwyższym o wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia do rozpoznania – złożonej przez Alumast S.A. – skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.04.2013 r. (sygn. akt: V ACa 20/13), w którym oddalona została apelacja Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. (sygn. akt: X GC 279/09) oddalającego powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne.
Aktualnie trwa sporządzanie przez Sąd Najwyższy uzasadnienia tego postanowienia, które zostanie doręczone do Alumast S.A. wraz z odpisem postanowienia.
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.04.2013 r. Alumast S.A. podkreśla ponownie, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny “odpadł” w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że kwestia czy transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro istnieją i są ważne nie została dotychczas merytorycznie przesądzona i będzie przedmiotem merytorycznego rozpoznania w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu