Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 maja 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę paragrafu 7a Statutu oraz dodanie ustępu 5 do paragrafu 7a, o następującej treści:

“1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję do 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r.
3.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do:
a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;
b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.
4.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5.Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Zmiany Statutu były uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 roku.
W załączeniu test jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki