Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż 6 listopada 2019 roku podpisał umowę na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020.
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020 przeprowadzi 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3363.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu