Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu.

W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 99.977,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 4.990.528,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 99.977 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii N wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii N. Akcje serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 5a ust. 4 i 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2016 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii N oraz pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 99.977 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 99 977,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dokonywane jest w ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki.

W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 5a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii N emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: “§ 5.1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.990.528,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na:

 • a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda
 • n. 99.977 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: “§ 5.1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 890 551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

 • a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 • j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
 • m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda”

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 punkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
 • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu