Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2020 roku.

W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu oraz informacje o dokonanych zmianach.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu
    Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu