Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 7 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Akcjonariusza Spółki – Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu z dniem 7 maja 2015 r., w trybie z § 13 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, Pana Jarosława Puzonia na Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu