Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że zgodnie z uchwałą KDPW nr 334/14 w dniu 17 kwietnia 2014 r. nastąpi rejestracja 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji serii I Emitenta oznaczonych kodem ISIN “PLALMST00010”.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu