Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Emitent”) informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 458/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta określając dzień 17 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania 91.600 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda pod warunkiem dokonania w dniu 17 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem “PLALMST00010”.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, że akcje zwykłe na okaziciela serii I Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “ALUMAST” i oznaczeniem “ALU”.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu