Zarząd ALUMAST S.A.  informuje, iż 18 czerwca 2020 r. odebrał oświadczenie Pana Macieja Molewskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2020 roku.

  • § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu