Zarząd Alumast SA informuje, iż 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. – w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 – podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej (na okres: 27.06.2017 -26.06.2022):
Pana Michała Góreckiego
Pana Bartosza Zalewskiego

27 czerwca 2017 roku w trybie § 13 ust. 3 pkt a Statutu Alumast S.A. wpłynęły do Spółki oświadczenia akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji:
Pana Jarosława Puzonia
Pana Leszka Kołoczka

27 czerwca 2017 roku w trybie § 13 ust. 3 pkt b Statutu Alumast S.A. wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariusza Spółki COMHOP Sp. z o.o. (dawnej: Hotel Polonia Sp. z o.o.) o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji:
Pana Tomasza Walawendra

W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu