Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Emitent”) informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 420/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Alumast S.A., na mocy której do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu