Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 kwietnia 2015 roku zawarł umowę ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o., na mocy której Alumast S.A. kupił prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30A, składającego się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2512/31 o łącznej powierzchni 0,3009 ha oraz własność budynków na tym gruncie posadowionych stanowiących odrębne nieruchomości (budynek produkcyjno – magazynowy o powierzchni użytkowej 1000,40 m², budynek biurowy o powierzchni użytkowej 247,96 m²), dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GL1W/00007321/6, na następujących warunkach: – cena netto kupna 2.400.000,00 zł, cena brutto 2.952.000,00 zł – źródła finansowania: udział własny w kwocie: 1.045.000 zł kredyt inwestycyjny w kwocie: 1.907.000 zł Spółka Alumast S.A. zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach umowę o kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, o której mowa powyżej, na następujących warunkach: – kwota kredytu: 1.907.000 zł – okres kredytowania: 15 lat – zabezpieczenie: Hipoteka umowna do kwoty 2.800.000 zł na prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, objętych księga wieczystą GL1W/00007321/6 Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków położonych na nieruchomości objętej hipoteką Przewłaszczenie sześciu form do budowy słupów kompozytowych Cesja praw z polisy ubezpieczenia form objętych przewłaszczeniem Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki Alumast S.A. Kredyt został uruchomiony 30 kwietnia 2015 roku. Spółka Alumast S.A. do tej pory wynajmowała budynek produkcyjno-magazynowy i biurowy, o którym mowa powyżej, od spółki Hotel Polonia Sp. z o.o. Zakup ww. nieruchomości pozytywnie wpłynie na wyniki Spółki. Łączne koszty związane ze spłatą kredytu, ubezpieczeniem obiektów oraz obowiązkowymi opłatami i podatkiem będą niższe niż koszty związane z wynajmem.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 punkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu