Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2018 – 14 lutego 2019r.
Raport za I kwartał 2019 – 15 maja 2019r.
Raport za II kwartał 2019 – 14 sierpnia 2019r.
Raport za III kwartał 2019 – 14 listopada 2019r.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 zostanie przekazany 15 maja 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu