Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż 22 stycznia 2018 roku podpisał z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania umowę na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za lata 2017 i 2018.

Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego spółki za lata 2017-2018 przeprowadzi 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ul. Kochanowskiego 24/1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu