Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2021 roku będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2020 – 15 lutego 2021r.
Raport za I kwartał 2021 – 17 maja 2021r.
Raport za II kwartał 2021 – 16 sierpnia 2021r.
Raport za III kwartał 2021 – 15 listopada 2021r.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany 30 kwietnia 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  •  §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu