• 7/2020 |Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce ALUMAST S.A.

  Zarząd spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, _Spółka_ działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Z tego względu wszystkie akcje Alumast S.A. zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.Niniejsze wezwanie stanowi pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2020 |Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020: Arkadiusz Król:Liczba głosów: 1 500 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 43,27%% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01% Krzysztof StanikLiczba głosów: 951 448% udział w liczbie głosów na ZWZ: 27,45%% udział w ogólnej liczbie głosów: 12,06% COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 276% udział w liczbie głosów na ZWZ: 15,76%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 418 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,08%% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2020 |Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż SWE sp. z o.o. spółka zależna Alumast S.A. 26 czerwca 2020 roku podpisała umowę na realizację projektu z dofinansowaniem z Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS pod nazwą "Innowacyjny system efektywnego zasilania maszyn i urządzeń w podziemnych wyrobiskach górniczych". Projekt przewiduje wypracowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, co w efekcie zapewni poszerzenie oferty i wzmocnienie pozycji rynkowej SWE sp. z o.o. a tym samym całej Grupy kapitałowej Alumast. Projekt będzie realizowany przez SWE sp. z o.o. we współpracy z 6 partnerami naukowymi, w tym 2 uczelniami zagranicznymi. SWE sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za opracowanie zintegrowanego szynoprzewodu z wykorzystaniem technologii kompozytowej. Łączny budżet projektu wynosi ponad 3 mln euro. Zakres prac SWE sp. z o.o. o wartości ponad 0,5 mln euro realizowany będzie w okresie 36 miesięcy od dnia 1.07.2020 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2020 |Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2020 |Otrzymanie subwencji finansowej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 11 maja 2020 roku otrzymał informację o pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1.399.295,52 zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2020 | Istotna informacja dot. realizacji umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 stycznia 2020 roku otrzymał od Lidera Konsorcjum pismo, w którym informuje o konieczności wstrzymania prac polegających na budowie sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu nowych słupów telekomunikacyjnych, a także o konieczności wstrzymania produkcji słupów kompozytowych przez Alumast S.A. do czasu otrzymania od Zamawiającego nowej koncepcji budowy sieci telekomunikacyjnej. W raporcie nr 9/2018 z 24 maja 2018 roku Alumast S.A. informował o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej.Alumast S.A. w ramach tych projektów dostarcza kompozytowe słupy teletechniczne. Łączna planowana wartość dostarczonych słupów to: 19,2 mln zł, do dnia 09.01.2020 Alumast S.A. dostarczył słupów na łączną wartość: 10,9 mln zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu