• 15/2016 | Podpisanie umowy na sprzedaż technologii

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 31 grudnia 2016 roku zwarł z Energy Composites Sp. z o.o. _spółką zależną_ umowę, na mocy której Alumast S.A. sprzedał Energy Composites Sp. z o.o. technologię dot. mobilnej linii zasilającej/ serwisowej za cenę 1.200.000 zł. Na technologię składa się m.in. know-how, prawo do zgłoszenia patentowego _krajowego i międzynarodowego_ dla wynalazku P-415303, informacje na temat dostawców komponentów oraz rynków sprzedaży. Mobilna linia serwisowa/ zasilająca jest produktem do zastosowania przede wszystkim w branży energetycznej, w ramach której działa Energy Composites Sp. z o.o.. Przeniesienie technologii jest elementem strategii Grupy Kapitałowej, której celem jest jasny podział obszarów działania Alumast S.A. i Energy Composites Sp. z o.o.. Alumast S.A. w kolejnych latach będzie wzmacniał pozycję na rynku słupów oświetleniowych i masztów flagowych, a EnergyComposites Sp z o.o. skupi swoją uwagę na rynku energetycznym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2016 |Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł umowę z Energy Composites Sp. z o.o. _spółką zależną_, na mocy której Alumast S.A. przeniósł na rzecz Energy Composites Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu, objętego księgą wieczystą GL1W/00058154/6, działka nr2421/31, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a o powierzchni 0,2246 ha za cenę 395.000 zł netto.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest związana z rozpoczętym przez Energy Composites Sp. z o.o. procesem inwestycyjnym, który ma szansę otrzymać wsparcie ze środków unijnych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2016 |Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 grudnia 2016 roku otrzymał Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli _dalej: NIK_.Kontrola prowadzona przez NIK w Alumast S.A. dotyczyła otrzymanego w 2014 roku wsparcia z Ministerstwa Skarbu Państwa w formie dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. w tym w szczególności: przygotowania wniosku o wsparcie, wykorzystania udzielonego wsparcia,wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uzyskanych efektów wsparcia. Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2016 z uwzględnieniem zdarzeń poza tym okresem, które miały wpływ na działalność objętą kontrolą.NIK ocenił pozytywnie działania Alumast S.A. w zakresie wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2016 | Podpisanie listu intencyjnego z APANET Green System Sp. z o. o. w zakresie współpracy przy projektach SmartCity oraz przedsięwzięciach dotyczących optymalizacji zużycia energii ALUMAST S.A.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2016 r. do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany list intencyjny zawarty pomiędzy Spółką a APANET Green System sp. z o.o. dotyczący ogólnych warunków współpracy. W ramach nawiązanej współpracy zadaniem Alumast S.A. będzie przedstawienie możliwości zainstalowania zintegrowanych urządzeń i dostępności serwisowej w kompozytowym słupie świetlnym dla zminimalizowania kosztów utrzymania instalacji i oszczędności energii oraz przedstawienie możliwości magazynowania energii elektrycznej. Natomiast APANET Green System Sp. z o.o. będzie miała za zadanie w szczególności przedstawienie Alumast S.A. dostępnych rozwiązań w dziedzinie inteligentnych systemów sterownia oświetleniem ulicznym, zgodnych ze światowym standardem LonWorks, zapewniających otwartość systemu oraz maksymalną możliwą do osiągnięcia oszczędność w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2016 | Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

  W nawiązaniu do raportu nr 8/2016 Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podpisał umowę na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Wartość umowy to: 647.860 zł netto.Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.W 2016 roku wartość zamówień wyniesie: 374.834 zł netto, w 2017 roku: 273.026 zł netto. Dostawy przewidziane na 2016 roku będą dostarczone w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, dostawy przewidziane na rok 2017 będą realizowane do 30 kwietnia 2017 rok. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2016 | Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 31 sierpnia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: "Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych o zwiększonej wytrzymałości" został zarekomendowany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, _Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚPW ramach konkursu zostało złożonych 611 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 208. Projekt Energy Composites Sp. z o.o. jest trzecim z najwyżej ocenionych wniosków w konkursie. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowychpoliestrowo-szklanych, znacząco ulepszonych produktów, o zwiększonej wytrzymałości wykorzystywanych w:- liniach energetycznych niskiego _nN_ i średniego napięcia _SN_ jako słupy mocne i krańcowe;- trakcjach tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych.Jest to unikalne rozwiązanie będące efektem prac B+R firmy Energy Composites Sp. z o.o. oraz Alumast S.A.W ramach projektu zaplanowana jest m.in. wdrożenie linii do recyklingu kompozytów.Wartość projektu to: 875 391,00 zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 326 175,00 zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2016 | Podjęcie decyzji o likwidacji Alumast RU

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast RU. Zakończenie działalności Alumast RU jest konieczna z uwagi na utratę rynku na rzecz konkurencji rosyjskiej. Decyzja o likwidacji spółki jest podyktowana również faktem fatalnego klimatu doprowadzenia działalności przez polskie firmy na terenie Rosji oraz brakiem ubezpieczeń eksportowych dla dotychczasowych klientów.Alumast S.A. utworzył w latach poprzednich odpisy aktualizujące na należności od Alumast RU oraz na udziały w tej spółce, w związku z tym decyzja o likwidacji nie będzie miała wpływu na wynik finansowy Alumast S.A. w 2016 roku.Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana 12 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2016 |Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Emitenta

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Wartość oferty to: 647,9 tys. zł netto.Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.O podpisaniu umowy Spółka poinformuje odrębnym komunikatem. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2016 | Otrzymanie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. istotnego zamówienia

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., otrzymała zamówienie na dostawę kompozytowych słupów serwisowych, produkowanych przez Alumast S.A., wraz z osprzętem, od firmy RUTEX Sp. z o.o.Wartość zamówienia to: 443 000,00 zł nettoDostawy będą realizowane do 31 sierpnia 2016 roku.Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2016 | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 07.07.2016 roku powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Pana Krzysztofa Stanika _Stanik_.Treść zawiadomienia:"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect wdniach 24.06.2016-06.07.2016 nabyłem 32.400 akcji spółki Alumast S.A. po średniej cenie 1,32 zł. Obecnie posiadam 980.000 _dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,04% ogólnej liczby głosów.Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 947.600 _dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 947.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% ogólnej liczby głosów.Jednocześnie zawiadamiam, że nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu