• 10/2015 | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21.10.2015 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect wdniu 19.10.2015 posiadam 747.000 _siedemset czterdzieści siedem tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 15,40% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 747.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,40% ogólnej liczby głosów.Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 727.000 _siedemset dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 14,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 727.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,98% ogólnej liczby głosów.Jednocześnie zawiadamiam, że wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2015 | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18.06.2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści:"Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30/6, 40-048 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem 0000310902 _dalej: Zawiadamiający_, w imieniu której działa Prezes Zarządu Dariusz Przewłocki, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuobrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1382 – dalej: ustawa o ofercie_, niniejszym zawiadamia o: 1.Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ALUMAST S.A. poniżej progu 5%, w wyniku sprzedaży w dniach sesyjnych 28.04.2015, 5.05.2015, 6.05.2015, 7.05.2015, 8.05.2015 na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowychw Warszawie łącznie 108.883 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A. oraz w wyniku transakcji pakietowej sprzedaży w dniu sesyjnym 9.06.2015 r. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 250.001 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A.2.Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiający posiadał 358.884 sztuk akcji Spółki ALUMAST S.A., stanowiących 7,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki ALUMAST S.A. oraz stanowiących 7,4% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ALUMAST S.A.3.Po dokonanym zbyciu Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki ALUMAST S.A.4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki ALUMAST S.A.5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2015 | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 10.06.2015 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect wdniu 09.06.2015 posiadam 727.000 _siedemset dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 14,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 727.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,98% ogólnej liczby głosów. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 485.000 _czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 485.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.Jednocześnie zawiadamiam, że nie mam zamiaru zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2015 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku: Hotel Polonia Sp. z o.o.- liczba głosów: 1.546.320- % udział w liczbie głosów na WZ: 70,19%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,87% Zbigniew Szkopek- liczba głosów: 415.021- % udział w liczbie głosów na WZ: 18,84%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,55% Hefal Serwis S.A.- liczba głosów: 191.659- % udział w liczbie głosów na WZ: 8,70%- % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,95% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2015 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2015 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2015 | Informacja w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. informację o zawarciu 20 kwietnia 2015 roku przez Letus Capital S.A. umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Letus Capital S.A. kupił 358.884 akcji Alumast S.A.Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Pan Adam Guz, na dzień zawarcia umowy, w Spółce ALUMAST S.A. wchodzi w skład organu nadzorczego, tj. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i był Prezesem Zarządu Letus Capital S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2015 |Zawiadomienie Akcjonariusza – LETUS CAPITAL S.A. o zmianie stanu posiadania akcji

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści;"Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:1.Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Alumast S.A. powyżej progu 5% w wyniku nabycia w dniu 20 kwietnia 2015 r. umową cywilnoprawną 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A.2.Przed dokonanym nabyciem Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki Alumast S.A.3.Po dokonaniu nabycia Zawiadamiający posiada 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A., stanowiących 7,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki Alumast S.A. oraz stanowiących 7,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Alumast S.A.4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki Alumast S.A.5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2015 | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A."_ działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _t.j. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, dalej:"ustawa o obrocie instrumentami finansowymi"_ informuje, że w dniu24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki p. Zbigniewa Szkopka, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp dookreślonych informacji poufnych _Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950_, że zawarł on w dniu 20 kwietnia 2015 roku porozumienie rozwiązujące umowę sprzedaży akcji Alumast S.A. z dnia 12 grudnia 2013 r. _umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym_ zobowiązujące go dozwrotnego przeniesienia na rzecz sprzedawcy _jako zwrot świadczenia z umowy_ 358 884_słownie: trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech_ akcji Alumast S.A., tj. wszystkich akcji objętych wcześniejszą transakcją sprzedaży. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2015 | Zawiadomienie Akcjonariusza – Pana Zbigniewa Szkopka

  Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A"_ działając na podstawie art. 70 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ informuje, że w dniu 24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, że w wyniku zawarcia w dniu 20 kwietnia2015 roku z Letus Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 43/7, 40-048 Katowice _wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000310902_ porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 12 grudnia 2013 r. _dalej: "Alumast S.A."_ oraz zwrotnego przeniesienie akcji w dniu 24 kwietnia 2015 roku na rachunek inwestycyjny Letus Capital S.A. liczba posiadanych przeze mnie akcji uległa zmniejszeniu o 358 884_słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery_ akcje. Przed zwrotnym przeniesieniem akcji Alumast S.A. _na podstawie ww. porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji_ p. Zbigniew Szkopek posiadał on 773 905 _siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć_ akcji Alumast S.A., które stanowiły 15,95 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Po zwrotnym przeniesieniu akcji Alumast S.A. _na podstawie ww. porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji_ p. Zbigniew Szkopek posiada obecnie 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A., stanowiących 8,55 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Jednocześnie p. Zbigniew Szkopek poinformował na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5_ w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej, iż wraz z podmiotem zależnym Hotel Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim, ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski _wpisaną dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_, posiada obecnie łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzystaczterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 40,42% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Zbigniew Szkopek nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Alumast S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Ponadto brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu