• 27/2017 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dalej: "Spółka", informuje, że w dniu 29.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej" o tym, że w dniu 24 listopada 2017 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633 dalej: "Akcjonariusz" uzyskała informację o dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 23/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki. W wyniku zarejestrowania przez sąd emisji 1.000.000 słownie: jeden milion akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N dalej: "rejestracja akcji serii N" łączna liczba akcji w Spółce wynosi obecnie 5 890 551 słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden. Przed rejestracją akcji serii N Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. Po rejestracji akcji serii N Akcjonariusz posiada 1 000 000 słownie: jeden milion akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem oraz COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415 dalej "COMHOP" co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po rejestracji akcji serii N: i p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i COMHOP posiada 1 546 320 słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopiem oraz COMHOP posiadają łącznie 2 961 341 słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 26/2017 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ";Spółka", informuje, że w dniu 29.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej"_ o tym, że w związku z dokonaniem przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 23/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w lternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz zarejestrowania przez sąd emisji 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N _dalej: "rejestracja akcji serii N"_ zmianie uległ jego udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki bez zmiany stanu posiadania akcji _tj. zmiana udziału w związku ze zwiększeniem ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce_. Przed rejestracją akcji serii N, p.. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,49 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5_ w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, że podmiot zależny od niego – COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_ _dalej "COMHOP"_ posiadała 1 546 320 _słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,61 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., a wraz z COMHOP p Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 40,10% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Po rejestracji akcji serii N stan posiadania p. Zbigniewa Szkopka nie zmienił się, ale w związku ze zwiększeniem ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce zmianie uległ udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w taki sposób, że p. Zbigniew Szkopek posiada obecnie 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. COMHOP posiada 1 546 320 _słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 33,30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _dalej: "COLO-COLO"_ co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po rejestracji akcji serii N: _i_ COLO-COLO posiada 1 000 000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. _ii_ p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 2 961 341 _słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 25/2017 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: ";Spółka"_, informuje, że w dniu 27.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika _dalej: "Akcjonariusz"_, przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych_tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ o tym, iż w związku z uzyskaniem w dniu 24.11.2017 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach akcji serii N Spółki uległ zmianie udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz przed rejestracją podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N posiadał łącznie 1.200.000 akcji Spółki, co stanowiło 24,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 1.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 24,54% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii N liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów nie uległy zmianie. Zmianie uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki i wynosi obecnie 20,37%. Posiadane przez Akcjonariusza akcje dają prawo do 20,37% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 24/2017 | Istotne zamówienie

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 31 października 2017 roku otrzymał zamówienie na dostawę masztów kompozytowych oświetleniowych o wysokości 16 m dla Polskich Linii Kolejowych. Wartość zamówienia to: 413.000 zł netto, a termin realizacji to listopad 2017 - luty 2018 rok. Zarząd uznał informację za istotną, ponieważ jest to pierwsze zamówienie na wysokie maszty kompozytowe oświetleniowe realizowane dla polskiej kolei. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2017 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd spółki Alumast S.A. informuje, że w dniu 06 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od: - Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. - Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. - Pana Michała Bardy – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 22/2017 | Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii N ze spółką COLO-COLO Powdwykonastwo Logistyczne Sp. z.o.o

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 października 2017 oku zawarł ze spółką COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. _dalej: Inwestor_ umowę objęcia akcji, na mocy której Inwestor objął 1.000.000 akcji Spółki na okaziciela serii N za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 1.000.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 21/2017 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017: COMHOP Sp. z o.o. . Liczba głosów: 1 546 320 % udział w liczbie głosów na NWZ: 61% % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,6% Zbigniew Szkopek: Liczba głosów: 418 689 % udział w liczbie głosów na NWZ: 16,5% % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56% Krzysztof Stanik Liczba głosów: 520.000 % udział w liczbie głosów na NWZ: 20,5% % udział w ogólnej liczbie głosów: 10,6% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 19/2017 |Zawarcie przez Spółkę istotnej umowy

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka"), nformuje, że w dniu 15.09.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką (";Pożyczkobiorca") a InnoEco Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poniatowej "Pożyczkodawca"). Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę linii odnawialnej pożyczki do kwoty 400 000 zł. Pożyczka podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki w terminie do dnia 20 września 2017 r. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki nie później niż do dnia 20 września 2018 r. Zabezpieczenie Pożyczki stanowią: (i) cesja przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce, (ii) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych – formach do budowy słupów z żywic poliestrowych; (iii) ustanowienie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. hipoteki do kwoty 400.000 zł na nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, działka 2421/31, dla które prowadzona jest księga wieczysta KW GL1W/00058154/6. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 18/2017 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd spółki Alumast S.A. informuje, że w dniu 06 września 2017 otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od Spółki CMHOP Sp. z o.o. – podmiotu blisko związany z Panem Zbigniewem Szkopkiem – Prezesem Zarządu Alumast S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 27/2017 | Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dalej: "Spółka", informuje, że w dniu 29.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej" o tym, że w dniu 24 listopada 2017 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633 dalej: "Akcjonariusz" uzyskała informację o dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 23/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki. W wyniku zarejestrowania przez sąd emisji 1.000.000 słownie: jeden milion akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N dalej: "rejestracja akcji serii N" łączna liczba akcji w Spółce wynosi obecnie 5 890 551 słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden. Przed rejestracją akcji serii N Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. Po rejestracji akcji serii N Akcjonariusz posiada 1 000 000 słownie: jeden milion akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem oraz COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415 dalej "COMHOP" co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po rejestracji akcji serii N: i p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i COMHOP posiada 1 546 320 słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopiem oraz COMHOP posiadają łącznie 2 961 341 słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Przy uwzględnieniu ww. pełnomocnictwa akcjonariusz Zbigniew Szkopek _wraz z COMHOP_ posiada łącznie 2 961 341 _słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 60,87% udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu