• Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercieData: 2021-09-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 2021Data sporządzenia:2021-09-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o oferciePodstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu: Zarząd Alumast S.A. niniejszym zawiadamia, że spółka ALUMAST S.A. otrzymała w dniu 30 września 2021r. od Pana Janusza Orzeł i Pana Zbigniewa Szkopka oraz COMHOP Sp. z o.o. zawiadomienia o następującej treści:Zawiadomienie od Pana Janusza Orła:"Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ja - Janusz Orzeł, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Alumast S.A. _nr KRS: 0000031909_ oraz o zawarciu porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALUMAST S.A. ze Zbigniewem Szkopek.Informuję, że ja Janusz Orzeł nabyłem w dniu 28 września 2021 roku 500 000 akcji spółki ALUMAST S.A. _nr KRS: 0000031909_ na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej z COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski, nr KRS: 0000144415, nr NIP: 6391813614 dnia 28 września 2021r.Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. posiadałem 21 728 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 0,27% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 21 728 głosów, co stanowiło 0,27% ogólnej liczby głosów.Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. posiadam 521 728 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,61% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 521 728 głosów, co stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów.Brak jest podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje ALUMAST S.A.Ponadto informuję, że w dniu 28 września 2021r. zawarłem z Panem Zbigniewem Szkopek porozumieniew sprawie zgodnego głosowania, na podstawie, którego zobowiązałem się wraz ze Zbigniewem Szkopek do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ALUMAST S.A. według wspólnie podejmowanych decyzji. W związku z tym, zobowiązałem się również do udzielenia Zbigniewowi Szkopek pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji spółki ALUMAST S.A. będących w moim posiadaniu. Porozumienie to obowiązuje od dnia 28 września 2021r. do dnia 31 marca 2022r.Przed zawarciem tego porozumienia posiadałem 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A., zaś Zbigniew Szkopek posiadał 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A. Po dniu 28 września 2021r. nadal posiadam 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A., a Zbigniew Szkopek nadal posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A. Łącznie Janusz Orzeł i Zbigniew Szkopek po dniu 28 września 2021r. posiadają wspólnie 3 440 417 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,60% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.Podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek jest spółka COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed zawarciem umowy sprzedaży akcji na rzecz Janusza Orzeł z dnia 28 września 2021r. posiadała 1 046 276 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 13,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A. _na skutek nabycia w dniu 27 września 2021r. 500 000 akcji ALUMAST S.A. przez COMHOP sp. z o.o. od Zbigniewa Szkopek_. Po zawarciu umowy sprzedaży akcji COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów ALUMAST S.A. Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji na rzecz Janusza Orzeł posiadał łącznie 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A. Po zbyciu akcji na rzecz Janusza Orzeł, COMHOP sp. z o.o. wraz ze Zbigniewem Szkopek posiadają 3 464 965 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,91% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. na rzecz Janusza Orzeł oraz porozumienia w sprawie zgodnego głosowania przez Janusza Orzeł ze Zbigniewem Szkopek - Janusz Orzeł wraz ze Zbigniewem Szkopek i COMHOP sp. z o.o. posiadają wspólnie 3 986 693 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 50,52% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.Poza powyższym, brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Nie dotyczą mnie informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.Podsumowując, obecnie moja łączna liczba głosów wynosi 521 728 i stanowi 6,61% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie ze Zbigniewem Szkopek i jego spółką zależną COMHOP sp. z o.o. liczba głosów wynosi 3 986 693 i stanowi 50,52% ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A."Zawiadomienie od Pana Zbigniewa Szkopka i COMHOP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:"Działając w imieniu spółki COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba uprawniona do jej reprezentacji oraz w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że:1. w wyniku zbycia 500 000 akcji ALUMAST S.A. przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP sp. z o.o., udział Zbigniewa Szkopek w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. _nr KRS: 0000031909_ uległ zmniejszeniu z 43,33% tj. do 36,99%, a udział COMHOP Sp. z o.o. uległ zwiększeniu z 6,92% do 13,26% w dniu 27 września 2021r.2. następnie, w wyniku zawarcia w dniu 28 września 2021r. umowy sprzedaży 500 000 akcji przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł, udział COMHOP Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów ALUMAST S.A. uległ zmniejszeniu z 13,26% do 6,92%3. w dniu 28 września 2021r. zawarte zostało porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ALUMAST S.A. przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł.I.Informuję, że spółka COMHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła od Zbigniewa Szkopek w dniu 27 września 2021r. 500 000 akcji spółki ALUMAST S.A. _nr KRS: 0000031909_ na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 27 września 2021r. Przed zawarciem tej transakcji COMHOP sp. z o.o. posiadała 546 276 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowiło 6,92% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji w dniu 27 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiadała 1 046 276 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 13,26% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.Zbigniew Szkopek informuje, że przed dniem 27 września 2021r. posiadał 3 418 689 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 43,32% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A. Po dokonaniu zbycia 500 000 akcji ALUMAST S.A. na rzecz COMHOP Sp. z o.o. w dniu 27 września 2021r., Zbigniew Szkopek posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.II.W dniu 28 września 2021r. COMHOP Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której COMHOP sp. z o.o. zbyła w dniu 28 września 2021r. na rzecz Janusza Orzeł 500 000 akcji ALUMAST S.A. _nr KRS: 0000031909_.Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiadała 1 046 276 akcji spółki ALUMAST S.A., które stanowiły 13,26% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniały do wykonywania z nich 1 046 276 głosów, co stanowiło 13,26% ogólnej liczby głosów.Po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowi 6,92% ogólnej liczby głosów.Jednocześnie, informuję, że COMHOP sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek. Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP sp. z o.o. posiadał 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.Wraz ze Zbigniewem Szkopek COMHOP sp. z o.o. przed zbyciem akcji na rzecz Janusza Orzeł posiadał łącznie 3 964 965 akcji i głosów, stanowiących 50,25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.Po zbyciu akcji przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł, Zbigniew Szkopek posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., zaś COMHOP sp. z o.o. posiada 546 276 akcji ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego ALUMAST S.A. i uprawniają do wykonywania z nich 546 276 głosów, co stanowi 6,92% ogólnej liczby głosów. Po zbyciu akcji na rzecz Janusza Orzeł, COMHOP sp. z o.o. wraz ze Zbigniewem Szkopek posiadają wspólnie 3 464 965 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,91% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji ALUMAST S.A.III.Ponadto informuję, że w dniu 28 września 2021r. Zbigniew Szkopek zawarł z Januszem Orzeł porozumieniew sprawie zgodnego głosowania, na podstawie którego Strony zobowiązały się do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ALUMAST S.A. według wspólnie podejmowanych decyzji. W związku z tym, Janusz Orzeł zobowiązał się również do udzielenia Zbigniewowi Szkopek pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji spółki ALUMAST S.A. będących w jego posiadaniu. Porozumienie to obowiązuje od dnia 28 września 2021r. do dnia 31 marca 2022r.Przed zawarciem tego porozumienia Zbigniew Szkopek posiadał 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., zaś Janusz Orzeł posiadał 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.Po dniu 28 września 2021r. Zbigniew Szkopek nadal posiada 2 918 689 akcji i głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących 36,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A., a Janusz Orzeł nadal posiada 521 728 akcji i głosów w ALUMAST S.A., stanowiących 6,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.Łącznie Janusz Orzeł i Zbigniew Szkopek po dniu 28 września 2021r. posiadają wspólnie 3 440 417 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 43,60% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.COMHOP sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek. Przed i po zawarciu porozumienia z dnia 28 września 2021r. przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł, COMHOP sp. z o.o. posiadał 546 276 akcji i głosów w ALUMAST S.A., które stanowią 6,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.Po zbyciu akcji przez Zbigniewa Szkopek na rzecz COMHOP Sp. z o.o. i po zawarciu umowy sprzedaży akcji z dnia 28 września 2021r. przez COMHOP sp. z o.o. na rzecz Janusza Orzeł oraz po zawarciu porozumienia w sprawie zgodnego głosowania przez Zbigniewa Szkopek z Januszem Orzeł - Zbigniewem Szkopek i COMHOP sp. z o.o. wraz z Januszem Orzeł posiadają wspólnie 3 986 693 głosów w spółce ALUMAST S.A., stanowiących łącznie 50,53% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce ALUMAST S.A.IV.Podmiotem zależnym Zbigniewa Szkopek jest COMHOP Sp. z o.o. Brak jest innych podmiotów zależnych od COMHOP sp. z o.o. lub Zbigniewa Szkopek posiadających akcje Alumast S.A. oraz poza powyższym, brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.COMHOP Sp. z o.o. ani Zbigniew Szkopek nie posiada instrumentów finansowych, o których mowaw art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. COMHOP Sp. z o.o. ani Zbigniewa Szkopek nie dotyczą informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.Podsumowując, obecnie liczba głosów COMHOP sp. z o.o. w ALUMAST S.A. wynosi 546 276 i stanowi 6,92 % w ogólnej liczbie głosów, zaś liczba głosów Zbigniewa Szkopek w ALUMAST S.A. wynosi 2 918 689 i stanowi 36,99% w ogólnej liczbie głosów.Łącznie liczba głosów COMHOP sp. z o.o. i Zbigniewa Szkopek oraz Janusza Orzeł wynosi 3 986 693 i stanowi 50,53% ogólnej liczby głosów w ALUMAST S.A.". Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercieSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-09-30Rok biezacy2021Numer11adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARData: 2021-09-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow:Znaleziono 3 załączniki Zawiadomienie_Z.Szkopek_-_zbycie_akcji_do_COMHOP.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZawiadomienie_Comhop_-_nabycie_akcji_od_Z.Szkopek.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCYZawiadomienie_COMHOP_-_zbycie_akcji_do_J.Orzel.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2021 Data sporządzenia: 2021-09-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARPodstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 września 2021 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od:- Pana Zbigniewa Szkopka- COMHOP Sp. z o.o. _podmiot blisko związany z Panem Zbigniewem SzkopkiemZałączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek_-_zbycie_akcji_do_COMHOP.pdf Zawiadomienie Z. Szkopek Zawiadomienie_Comhop_-_nabycie_akcji_od_Z.Szkopek.pdf Zawiadomienie o nabyciu - COMHOP Zawiadomienie_COMHOP_-_zbycie_akcji_do_J.Orzel.pdf Zawiadomienie o zbyciu - COMHOP Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-09-30Rok biezacy2021Numer10adres wwwwww.alumast.eu
 • Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.Data: 2021-09-24Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 2021Data sporządzenia: 2021-09-24Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 września 2021 roku został podpisany list intencyjny z TAURON Nowe Technologie S.A.W ramach zawartego porozumienia Alumast S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. wyraziły zainteresowanie podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań oferowanych przez Alumast S.A. poprawiających bezpieczeństwo pieszych.TAURON Nowe Technologie S.A. podejmie niezbędne działania w celu proponowania swoim klientom z segmentu jednostek samorządu terytorialnego, bezpiecznych przejść dla pieszych będących w ofercie Alumast S.A.List intencyjny został zawarty na okres 24 miesięcy. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulPodpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-09-24Rok biezacy2021Numer9adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.Data: 2021-07-13Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2021 Data sporządzenia: 2021-07-13Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 lipca 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy ramowej z Budimex S.A.Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Stron dotyczących realizowania przez Budimex S.A. inwestycji przy użyciu słupów kompozytowych spełniających normę PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań oraz płotków ochronno-naprowadzających produkowanych przez Alumast S.A. _dalej: produkty_W ramach zawartego porozumienia Budimex S.A. deklaruje, iż będzie dokładał wszelkich starań, aby umożliwić zastosowanie produktów Alumast S.A. w ramach realizowanych inwestycji.Budimex S.A. deklaruje zakupić 2.500 sztuk słupów, pod warunkiem uzyskania dopuszczenia zastosowania produktów Alumast S.A. w danej inwestycji. W przypadku uzyskania zatwierdzenia produktów Alumast do wbudowania w ramach danej inwestycji, zostaną zawarte odrębne umowy na dostawę lub o wykonanie robót budowlanych.Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-07-13Rok biezacy2021Numer8adres wwwwww.alumast.eu
 • Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021Data: 2021-06-30Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2021Data sporządzenia: 2021-06-30Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021:Krzysztof StanikLiczba głosów: 1 637 097% udział w liczbie głosów na ZWZ: 51,94%% udział w ogólnej liczbie głosów: 20,75%COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 276% udział w liczbie głosów na ZWZ: 17,33%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 918 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,15%% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,64% Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021SektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-06-30Rok biezacy2021Numer7adres wwwwww.alumast.eu
 • Zawarcie istotnej umowy ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Zawarcie istotnej umowyData: 2021-06-16Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 2021Data sporządzenia: 2021-06-16Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zawarcie istotnej umowyPodstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, iż 16 czerwca 2021 roku Spółka zawarła umowę na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych wraz fundamentami i wysięgnikami.Za wykonanie przedmiotu umowy Alumast S.A. otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w szacunkowej kwocie 1.917.907,00 zł netto.Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie zależna od ilości faktycznie dostarczanych słupów oświetleniowych wraz z akcesoriami zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Jednak wartość łącznie zamówionych słupów, fundamentów i wysięgników nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł netto.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie od lipca 2021r. do września 2022r. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZawarcie istotnej umowySektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-06-16Rok biezacy2021Numer5adres wwwwww.alumast.eu
 • Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB_ASO: Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowejData: 2021-06-11Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 42021Data sporządzenia:2021-06-11Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowejPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, iż 11 czerwca 2021 roku Spółka odebrała decyzję Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 75%, w łącznej kwocie 1.049.471,64 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 349.823,88 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach począwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana.O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie nr 2/2020 z 11 maja 2020 r. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportug3rnkvrut1Nazwa raportuRB_ASOSymbol raportuRB_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulDecyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowejSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-06-11Rok biezacy2021Numer4adres wwwwww.alumast.eu
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

  RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaData: 2021-06-02Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 2021Data sporządzenia: 2021-06-02Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPodstawa prawnaInne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpółkiZałącznikiPlik Opis ogloszenie_dot._ZWZ_30062021.pdfOgłoszenie Projekty_uchwal_ZWZ_30062021.pdf Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE pełna nazwa emitenta - ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNAskrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie - Przemysł inne _pinkod pocztowy, miejscowość - 44-300 Wodzisław Śląskiulica, numer - Marklowicka 30atelefon, fax - 32 4560248, 32 4554725e-mail, www - info@alumast.eu; www.alumast.euNIP 647-22-13-249, REGON 276766892 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportuct9oscrwj1Nazwa raportuRB-W_ASOSymbol raportuRB-W_ASONazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNASymbol EmitentaALUMAST S.A.TytulZwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSektorPrzemysł inne (pin)Kod44-300MiastoWodzisław ŚląskiUlicaMarklowickaNr30aTel.32 4560248Fax32 4554725e-mailinfo@alumast.euNIP647-22-13-249REGON276766892Data sporzadzenia2021-06-02Rok biezacy2021Numer3adres wwwwww.alumast.eu
 • 2/2021 |Zawarcie porozumienia o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A. ALUMAST S.A.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 lutego 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia do eksploatacji konstrukcji wykonanych przez Alumast S.A. z materiałów kompozytowych i polimerobetonowych zbrojonych włóknami szklanymi i cyrkonowymi. Konstrukcje będą dostosowane do potrzeb technicznych, specyfiki i środowiska prowadzonych działalności oraz rozwoju zakładów należących do GK JSW. Celem zaplanowanych działań jest zwiększenie żywotności stosowanych rozwiązań i materiałów oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem, stałym oddziaływaniem środowiska korozyjnego lub uciążliwych warunków pracy ze względu na temperaturę, wilgotność i ścieralność. Warunki współpracy Stron w poszczególnych obszarach, zawierających się w przedmiocie niniejszego porozumienia, zostaną każdorazowo określone w sposób szczegółowy w odrębnych umowach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2021 |Złożenie przez Alumast S.A. pozwu przeciwko Voice Net S.A. ALUMAST S.A.

  Zarząd Alumast S.A. _"Spółka"_ informuje o wniesieniu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pozwu przeciwko Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie o zapłatę na rzecz Spółki kwoty 3.682.867,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty. Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Rzeszowie dnia 2 marca 2021 r.Kwota stanowiąca przedmiot sporu stanowi pozostałą część wynagrodzenia za prace zlecone przez pozwanego Spółce na podstawie umów, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 24 maja 2018 r., w związku z jednostronnym ograniczeniem zakresu prac przez pozwanego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., po odliczeniu kosztów zaoszczędzonych przez Spółkę wobec ograniczenia zakresu prac. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu