• 9/2013 | Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że 23 kwietnia 2013 r. godz. 11:30 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się publikacja wyroku w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: V ACa 20/13, wcześniej sygn. Sądu Okręgowego w Gliwicach X GC 279/09). Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Alumast S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (X GC 279/09), którym oddalono powództwo Alumast S.A. o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro nie istnieją lub są nieważne. Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację było uznanie, że nie zachodzi wstępna przesłanka powództwa o ustalenie (na podst. art. 189 kpc) tj. istnienie interesu prawnego w takim ustaleniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że taki interes prawny istniał po stronie Alumast S.A. w chwili wytoczenia powództwa (XII 2009 r.), jednak na skutek powództwa później wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (VI 2011 r.) o zapłatę z tytułu rozliczenia transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro, taki interes prawny "odpadł" w ramach nin. sprawy o ustalenie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach stanowi to przeszkodę do merytorycznego rozpoznania zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji w ramach powództwa o ustalenie, a zarazem wystarczającą przesłankę do oddalenia takiego powództwa. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach merytoryczne rozpoznanie zasadności twierdzeń Alumast S.A. dotyczących nieważności lub nieistnienia tych transakcji może obecnie mieć miejsce w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA (przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11). Wyrok oznacza, że kwestia czy transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro istnieją i są ważne nie została w ogóle rozstrzygnięta i będzie przedmiotem merytorycznego rozpoznania w ramach powództwa o zapłatę wytoczonego przez DZ Bank Polska SA przed Sądem Okręgowym w Gliwicach, sygn. akt: X GC 359/11. Alumast SA złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a po jego doręczeniu rozważy wniesienie skargi kasacyjnej. Podstawa prawna: 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2013 | Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o. (Platinium), umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. W ramach umowy spółka Platinium będzie świadczyła na rzecz Emitenta usługi Autoryzowanego Doradcy związane z ewentualnym wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. do dnia wprowadzenia praw do akcji nowej emisji lub akcji nowej emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2013 | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2013 | Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

  W nawiązaniu do raportu nr 35/2012 z 21.09.2012 roku, w związku z licznymi pytaniami Akcjonariuszy o stan sprawy, informujemy, iż niemal codziennie telefonicznie monitujemy w Ministerstwie Skarbu Państwa w sprawie naszego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Dziś otrzymaliśmy maila od Pracownika Departamentu Restrukturyzacji z informację, że trwają jeszcze dodatkowe analizy naszego wniosku, które powinny zakończyć się do końca bieżącego tygodnia. Ponadto niewykluczone że konieczne będą jeszcze dodatkowe wyjaśnienia lub korekty do wniosku. Jak informowaliśmy w raporcie nr 35/2012 Zarząd Alumast SA złożył 20 września 2012 roku wniosek do Ministerstwa Skarbu Państwa o udzielenie pomocy na restrukturyzację. Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 4,8 mln zł. Kwota ta byłaby przeznaczona głownie na spłatę zobowiązań objętych układem oraz zobowiązań wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Wnioskowana kwota to 75% kosztów restrukturyzacji, pozostała część to udział własny, który w przypadku otrzymania pomocy będzie częściowo pokryty z kolejnej emisji akcji. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2013 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej, przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2013 | Wyznaczenie terminu rozprawy dot. złożonej apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

  W nawiązaniu do raportu nr 40/2012 z dnia 01.12.2012 Zarząd Alumast SA informuje, iż Sąd Apelacyjny w Katowicach wyznaczył na dzień 09 kwietnia 2013 roku termin pierwszej rozprawy dot. złożonej przez Alumast SA apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych. 30 listopada 2012 roku Zarząd Spółki Alumast SA złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 25.10.2012 r. w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09). 25 października 2012 Sąd wydał wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Alumast S.A. tzn. uznał, że transakcje te istnieją i są ważne. Postępowanie dotyczyło przesądzenia sprawy rozliczeń transakcji, co do zasady tj. czy istnieje ważny i skuteczny tytuł po stronie DZ Bank Polska S.A. do domagania się zapłaty od Alumast S.A. w ramach takich transakcji. Postępowanie nie dotyczyło jednak orzeczenia obowiązku zapłaty przez Alumast S.A. na rzecz DZ Bank Polska S.A. kwot wynikających z rozliczenia takich transakcji, gdyż to roszenie jest przedmiotem odrębnego postępowania przed Sądem Okręgowym w Gliwicach z powództwa DZ Bank Polska S.A. przeciwko Alumast S.A. (X GC 359/11), które zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy X GC 279/09. Zarząd Alumast SA nie zgadza się z rozstrzygnięciem, w związku z tym została wniesiona apelacja od wyroku. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2013 | Raport kwartalny za IV kwartał 2012

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2013 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

  Zarząd Alumast SA podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 - 14 lutego 2013 - za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 - za II kwartał 2013 - 14 sierpnia 2013 - za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 Raport roczny: - za 2012 rok - 27 maja 2013 Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu