• 11/2020 |Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 22 czerwca 2020 r. odebrał oświadczenie Pana Jarosława Puzonia (Puzoń) o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2020 |Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ALUMAST S.A.  informuje, iż 18 czerwca 2020 r. odebrał oświadczenie Pana Macieja Molewskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 17 czerwca 2020 roku. § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2020 |Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 16 czerwca 2020r. odebrał oświadczenie Pana Michała Góreckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2020 |Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2020 |Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2019 rok. Raport za 2019 rok zostanie opublikowany 15 maja 2020 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2020 |Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 17 lutego 2020 r. otrzymał oświadczenie p. Daniela Olendra o rezygnacji, ze skutkiem natychmiastowym, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2020 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: Raport za IV kwartał 2019 – 14 lutego 2020r. Raport za I kwartał 2020 – 15 maja 2020r. Raport za II kwartał 2020 - 14 sierpnia 2020r. Raport za III kwartał 2020 - 13 listopada 2020r. Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Alumast S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie przekazany 30 kwietnia 2020 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2020 | Istotna informacja dot. realizacji umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 stycznia 2020 roku otrzymał od Lidera Konsorcjum pismo, w którym informuje o konieczności wstrzymania prac polegających na budowie sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu nowych słupów telekomunikacyjnych, a także o konieczności wstrzymania produkcji słupów kompozytowych przez Alumast S.A. do czasu otrzymania od Zamawiającego nowej koncepcji budowy sieci telekomunikacyjnej. W raporcie nr 9/2018 z 24 maja 2018 roku Alumast S.A. informował o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej. Alumast S.A. w ramach tych projektów dostarcza kompozytowe słupy teletechniczne. Łączna planowana wartość dostarczonych słupów to: 19,2 mln zł, do dnia 09.01.2020 Alumast S.A. dostarczył słupów na łączną wartość: 10,9 mln zł. Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu