• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o:- odwołanie z Rady Nadzorczej:Pana Przemysława KulasiewiczaPana Bartosza Króla- powołaniu do Rady Nadzorczej:Pana Tomasza SiwowskiegoPana Roberta Jędrzejczyka W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:Pan Leszek KołoczekPan Bartosz ZalewskiPan Przemysław HeweltPan Jakub PowroźnikPan Tomasz SiwowskiPan Robert Jędrzejczyk Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.01.2022, dokonane zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały i nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 stycznia 2022 roku. W związku z dokonanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd przekazuje informacje o dokonanych zmianach Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, § 4 ust. 2 punkt 7, § 4 ust. 2 punkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. („Spółka"), informuje, że Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Tomasza Siwowskiego oraz Pana Roberta Jędrzejczyka na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez Akcjonariusza Pana Zbigniewa Szkopka. Kandydatury zgłoszone zostały w związku ze zwołaniem na dzień 13 stycznia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz ich zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

  Zarząd Alumast S.A. (Spółka) informuje, iż została podpisana umowa na badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022.Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021-2022 przeprowadzi POL–TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03–982) przy ul. Bora Komorowskiego nr 56C, lok. 91, wpisana pod nr 2695 na listę podmiotów audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu