• 17/2016 | Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Alumast Spółka Akcyjna

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-538) przy ulicy Kościelnej 18/4, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 16/2017 | Zmiana w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna

  Zarząd Alumast S.A. informuje,, iż 19 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Sobczaka (Sobczak) na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 15/2016 | Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2016 | Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2016 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu. W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 99.977,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 4.990.528,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 99.977 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii N wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii N. Akcje serii N zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 5a ust. 4 i 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2016 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii N oraz pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 99.977 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 99 977,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dokonywane jest w ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 5a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii N emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.990.528,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda n. 99.977 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 890 551,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda" Podstawa prawna: § 3 ust. 1 punkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2016 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016

  Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2016 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2016 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2016 | Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2016 | Decyzja w sprawie konsolidowania sprawozdań finansowych

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że w związku z tym, iż dane finansowe spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o. są istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Alumast S.A., Spółka podjęła decyzję o konsolidowaniu sprawozdań finansowych spółki zależnej – Energy Composites Sp. z o.o. począwszy od sprawozdania za I kwartał 2016 roku. W związku z powyższym Spółka informuje, że wyszczególnione w raporcie nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku Raporty kwartalne zostaną opublikowane jako Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy kapitałowej Alumast. Przekazywanie Skonsolidowanych raportów kwartalnych będzie odbywało się w następujących terminach: - raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016; - raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016; - raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 , § 5 ust. 2 i 2a, § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2016 | Raport roczny za 2015 rok

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu