• 10/2005 | Zakup nieruchomości i zawarcie umowy kredytowej

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 kwietnia 2015 roku zawarł umowę ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o., na mocy której Alumast S.A. kupił prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30A, składającego się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2512/31 o łącznej powierzchni 0,3009 ha oraz własność budynków na tym gruncie posadowionych stanowiących odrębne nieruchomości (budynek produkcyjno - magazynowy o powierzchni użytkowej 1000,40 m², budynek biurowy o powierzchni użytkowej 247,96 m²), dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GL1W/00007321/6, na następujących warunkach: - cena netto kupna 2.400.000,00 zł, cena brutto 2.952.000,00 zł - źródła finansowania: udział własny w kwocie: 1.045.000 zł kredyt inwestycyjny w kwocie: 1.907.000 zł Spółka Alumast S.A. zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach umowę o kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, o której mowa powyżej, na następujących warunkach: - kwota kredytu: 1.907.000 zł - okres kredytowania: 15 lat - zabezpieczenie: Hipoteka umowna do kwoty 2.800.000 zł na prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, objętych księga wieczystą GL1W/00007321/6 Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków położonych na nieruchomości objętej hipoteką Przewłaszczenie sześciu form do budowy słupów kompozytowych Cesja praw z polisy ubezpieczenia form objętych przewłaszczeniem Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki Alumast S.A. Kredyt został uruchomiony 30 kwietnia 2015 roku. Spółka Alumast S.A. do tej pory wynajmowała budynek produkcyjno-magazynowy i biurowy, o którym mowa powyżej, od spółki Hotel Polonia Sp. z o.o. Zakup ww. nieruchomości pozytywnie wpłynie na wyniki Spółki. Łączne koszty związane ze spłatą kredytu, ubezpieczeniem obiektów oraz obowiązkowymi opłatami i podatkiem będą niższe niż koszty związane z wynajmem. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2015 | Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie połączenia spółek Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki wniosku dot. nie podejmowania działań zmierzających do połączenia spółek Hefal Serwis S.A. i Alumast S.A,, przychyliła się do tego wniosku. W ocenie Zarządu jaki i Rady Nadzorczej biorąc pod uwagę aktualna sytuację majątkową i finansową obu spółek, otrzymane przez obie spółki dotacje oraz możliwości pozyskania kolejnych dotacji na badania, rozwój czy inwestycje, należy odstąpić od podejmowania działań w sprawie połączenia ww. spółek. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2015 | Rejestracja zmiana Statutu Spółki

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka") informuje, iż 7 kwietnia 2015 roku otrzymał postanowienie dotyczące rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie uchylenia dotychczasowych §§ 1-41 Statutu, a w ich miejsce wprowadzenia nowych §§ 1-36 Statutu; zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (uchylenia w całości dotychczasowego § 7a Statutu i dodanie nowego § 5a Statutu); zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru w stosunku do łącznie nie więcej niż 400.000 akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej (dodanie w § 5a Statutu jw. nowego ust. 5) zgodnie z uchwałami nr 3, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2014 roku. Tekst Statutu Spółki w poprzednim brzmieniu oraz jednolity tekst uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2015 | Raport roczny za 2014 rok

  Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2015 | Istotne zamówienie

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 marca 2015 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Wartość zamówienia: 1.018.718,72 zł netto. Termin realizacji dostaw: przełom II i III kwartału 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2015 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zarząd Alumast S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na opracowanie koncepcji, przeprowadzenie obliczeń, wykonanie projektu technicznego oraz dostawę i zainstalowanie systemu bram wykonanych z materiałów dielektrycznych. Odbiorca należy do Polskiej Grupy Zbrojnej. Wartość oferty: 365.310 zł brutto Termin realizacji: I półrocze 2015 Całość zamówienia realizowana jest w oparciu o technologię wykorzystywaną do produkcji słupów kompozytowych oraz nową technologię wykorzystywaną do produkcji kompozytowych konstrukcji kratowych. To pierwsze zamówienie pozyskane w ramach procedury przetargowej od kiedy Spółka odzyskała zdolność do uczestniczenia w przetargach (16 stycznia 2015 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmian w KRS w zakresie wykreślenia wpisów dot. upadłości). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2015 | Zawarcie ugody pozasądowej z DZ POLSKA S.A. oraz DZ BANK AG

  Zarząd Alumast SA informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku została zawarta ugoda pozasądowa z DZ Polska SA (wcześniej DZ Bank Polska SA) oraz DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt amMain, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem zmierzająca do polubownego zakończenia sporów prawnych między Emitentem a DZ Polska SA, objętych następującymi postępowaniami sądowymi: (1 )prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniem w sprawie o zapłatę kwoty 15.710.756,08 zł z powództwa Alumast SA przeciwko DZ Polska SA (sygn. akt: XX GC 423/13), (2) prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Gliwicach postępowaniem w sprawie o zapłatę kwoty 1.026.727,97 zł z powództwa DZ Polska SA przeciwko Alumast SA (sygn. akt: X GC 303/12), poprzez usunięcie stanu niepewności prawnej wynikającej ze wskazanych sporów. Ugoda przewiduje wycofanie powództw wszczynających oba ww. postępowania wraz ze zrzeczeniem roszczeń a także zapłatę na rzecz Alumast S.A. kwoty 1 mln zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2 i § 2 ust. 1 pkt 2b lit. a Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 3/2015 | Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

  Zarząd Alumast SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2015 | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 Raport roczny za 2014 rok – 31 marca 2015 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2015 | Usunięcie w rejestrze KRS wpisów dot. upadłości

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż powziął informację, iż 16 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na wniosek Alumast S.A., dokonał zmian w KRS w zakresie wykreślenia wpisów dot. upadłości. Podstawą dokonania powyższych zmian było prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 5 listopada 2014 roku. Postanowienie to jest prawomocne od 28 listopada 2014 roku Z chwilą dokonania ww. wykreśleń Spółka będzie mogła uczestniczyć w przetargach, korzystać z dotacji i skutecznie realizować warunki zawarte w Planie Restrukturyzacji Spółki i umowie z Ministerstwem Skarbu Państwa. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu