• 30/2015 | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii L

  Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1288/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 18 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 grudnia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLALMST00010”. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 29/2015 | Wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1255/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w liczbie 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy). Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 28/2015 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 23 listopada 2015 roku otrzymała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę zestawu serwisowego linii SN dla energetyki zawodowej. Wysokość oferty: 492.000 zł netto Termin dostawy: do 31 grudnia 2015 Przyczepa serwisowa, która wchodzi w skład zestawu serwisowego to autorskie rozwiązanie Alumast S.A. i Energy Composites Sp. z o.o. Po raz pierwszy została zaprezentowana na tegorocznych Międzynarodowych Energetycznych Targach ENERGETAB 2015. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 27/2015 | Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii M

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M, w dniu 20 listopada 2015 r. złożył w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego na kwotę 4.890.551 zł. W celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z treścią oświadczenia Zarządu, § 5 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie: „§ 5.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.890.551 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (m) 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: „§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094 zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: (a) 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (b) 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (c) 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (d) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (g) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (i) 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (j) 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (k) 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (l) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.” Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 26/2015 | Zamknięcie subskrypcji akcji serii M

  Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii M Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii M miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 listopada 2015 roku. Data przydziału akcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniach 9 listopada 2015 roku oraz 16 listopada 2015 roku zawarto łącznie 29 umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 38.457 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje zwykłe na okaziciela serii M były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii M. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały zaoferowane 29 inwestorom. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii M, w wyniku zawarcia ze Spółką umów objęcia akcji, objęło i opłaciło 29 inwestorów. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje zwykłe na okaziciela serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M wyniosły 1.747,00 zł, przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 400,00 zł złotych; b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły; c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy); d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły; e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 1.347,00 złotych. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych). Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 25/2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 24/2015 | Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2015 roku. Raport okresowy za III kwartał 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 29 października 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2015 z 29.01.2015 pierwotny termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 13 listopada 2015 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 23/2015 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu. W wyniku podjętej przez Zarząd uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 4.892.094,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 40.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii M wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję na okaziciela serii M. Akcje serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wnoszonymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 5a ust. 4 i 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu, które odbyło się 10 sierpnia 2015 roku, wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji na okaziciela serii M oraz pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dokonywane jest w ramach realizacji Programu Akcji Pracowniczych wprowadzonego w Spółce na mocy uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. W związku z powyższym, pozbawienie przez Zarząd, na mocy art. 5a ust. 5 Statutu Spółki (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej), dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji na okaziciela serii M emitowanych w ramach kapitału docelowego jest formalną koniecznością, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu, zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.892.094,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. m. nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Poprzednie brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.852.094,00 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a. 75.600 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 183.620 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, e. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, f. 141.000 (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, g. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, h. 870.300 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, i. 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, j. 347 800 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. k. 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. l. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda." Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 5b) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 22/2015 | Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.1, 4.1. i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 21/2015 | Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2015 roku. Raport okresowy za II kwartał 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2015 z 29.01.2015 pierwotny termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu